สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่่ 20 กันยายน 54
ข่าวสารในเครือข่าย อปท.

ท้องถิ่น: ทม.ทุ่งตำเสา
เปิดประเด็นเปลี่ยนรูปแบบเทศบาลยกระดับ อบต. ชูเทศบาลรูปแบบเดียว


เป็นที่คาดหมายกันว่าร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่น  ที่คณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการร่างอยู่  จะแล้วเสร็จภายในอีกสองเดือนข้างหน้านี้  โดยร่างฯ ที่ รศ.วุฒิสาร  ตันไชย เป็นประธานคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ปรากฏว่ามีประเด็นสำคัญที่อาจทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและรูปแบบของเทศบาลครั้งสำคัญนั่นคือ  จะเหลือรูปแบบเทศบาลเพียงรูปแบบเดียวกันทั่วประเทศ

สำหรับร่างประมวลกฎหมายท้องถิ่นที่ รศ.วุฒิสาร และคณะได้ร่างขึ้นมานั้นประเด็นที่มีผลต่อรูปแบบของเทศบาลคือ  เรื่องจำนวนสมาชิกของสภาท้องถิ่นในส่วนของเทศบาลรวมถึง อปท.รูปแบบอื่นใช้วิธีคิดจากฐานประชากร  โดยในส่วนเทศบาลที่มีประชากรไม่เกิน 15,000 คนมีสมาชิกจำนวน 12 คน จำนวนประชากรเกิน 15,000 คนขึ้นไปมีสมาชิก 3 คนต่อประชากร 5,000 คน จำนวนประชากร 50,000 คนขึ้นไปมีสมาชิกจำนวน 36 คน ต่อกรณีนี้ในการประชุมสรุปประเด็นสำคัญของร่างฯ ในอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นปรากฏว่า  ตัวแทนของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้ให้ข้อสังเกตไว้ว่า เห็นควรที่จะยกเลิกเทศบาลตำบล  เทศบาลเมืองและเทศบาลนคร โดยเปลี่ยนมาใช้ชื่อเทศบาลเหมือนกันหมด แต่ที่ประชุมเห็นว่าหากยกเลิกเทศบาลตำบล เทศบาลเมืองและเทศบาลนครโดยเปลี่ยนไปใช้ชื่อเทศบาลเพียงอย่างเดียวนั้นจะต้องมีผลกระทบต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องอีกหลายฉบับ 

ในส่วนที่ได้รับผลกระทบอย่างมากต่อการปรับโครงสร้างนี้คือองค์การบริหารส่วนตำบล เนื่องจาก ได้กำหนดจำนวนสมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนตำบลว่า อย่างน้อยต้องมีสมาชิกจำนวน 9 คน  หมู่บ้านใดมีจำนวนประชากรไม่เกิน 500 คน มีสมาชิกจำนวน 1 คน หมู่บ้านใดมีจำนวนประชากรเกิน 500  คน ขึ้นไปมีสมาชิกจำนวน 2 คน ซึ่งเรื่องนี้ รศ.วุฒิสาร ตันไชยกล่าวว่า  ต่อไปจะทำให้สมาชิกสภา อบต.หายไปประมาณ 25 เปอร์เซ็นต์ เพราะหมู่บ้านที่มีประชากรต่ำกว่า 500 คนมีมากกว่าครึ่ง สำหรับเทศบาลนั้นสมาชิกสภาเทศบาลของบางแห่งอาจจะลดหรือบางแห่งอาจจะเพิ่ม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประชากรพื้นที่เป็นหลัก แต่จะอยู่ระหว่าง 12 ถึง 36 คน ประเด็นนี้เป็นที่อภิปรายกันอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะ อบต.นั้นจะได้รับผลกระทบในการเลือกตั้งมากที่สุด เพราะจะเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบกันมากขึ้นระหว่างหมู่บ้านที่มีประชากรไม่เท่ากัน โดยหมู่บ้านใหญ่จะได้เปรียบในการเลือกตั้งขึ้นมาทันทีเพราะจำนวนสมาชิกอบต.ลดลง เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันมาหลายครั้งทั้งการเลือกตั้งท้องถิ่นและการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งมีความพยายามที่จะกำหนดฐานคิดคะแนนเสียงให้มีความเท่าเทียมในสิทธิเลือกตั้งของประชาชนมากที่สุดด้วยหลักที่ว่าทุกคนมีสิทธิและเสียงเท่ากันหนึ่งเสียง แต่ที่ผ่านมาในความเป็นจริงแล้วประชาชนในบางพื้นที่สามารถเลือกตัวแทนของตัวเองได้มากกว่าอีกพื้นที่หนึ่ง 

ในส่วนของสันนิบาตเทศบาลนั้นสนับสนุนการมีระบบเทศบาลระดับเดียวมาตั้งแต่แรก แต่ยังมีข้อแตกต่างกับร่างของ กกถ.ในรายละเอียดและบางประเด็น ล่าสุดนายมานพ ปัทมาลัย อุปนายกส.ท.ท. ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณาร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ประชุมคณะทำงานในการรวบรวมประเด็นทางกฎหมายเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศึกษารูปแบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อประกอบการยกร่างประมวลกฎหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งประเด็นว่าด้วยจำนวนสมาชิกสภาเทศบาล  มีการเสนอให้ใช้ตัวเลขประชาการไม่เกิน 4,000  คน มีสมาชิก 12 คน ประชากรเกิน 4,000 คน แต่ไม่เกิน 10,000 คน ให้มีสมาชิก 18 คน ถ้าเกิน 10,000 คน แต่ไม่เกิน 30,000 หมื่นคน ให้มีสมาชิก 30 คน ถ้าเกิน 30,000 คน แต่ไม่เกิน 50,000 คน ให้มีสมาชิก 30 คน หากเกิน 50,000 คนขึ้นไป ให้มีสมาชิกเทศบาลได้ 36 คน  ซึ่งจะต้องนำเสนอคณะอนุกรรมการที่ รศ.วุฒิสารเป็นประธานอีกครั้ง แต่อย่างไรก็ตามก็มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน ซึ่งรศ.วุฒิสารให้ความเห็นว่าการปรับเปลี่ยนโครงสร้างจำนวนสมาชิกเช่นนี้จะทำให้ ท้องถิ่นประหยัดงบประมาณลงได้ ปัจจุบันกฎหมายกำหนดว่าเทศบาลตำบลให้มีสมาชิก 12 คน เทศบาลเมืองให้มี 18 คน และเทศบาลนครให้มีสมาชิกจำนวน 24 คน อีกประเด็นหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนมากเนื่องจาก จะทำให้เทศบาลบริหารงานคล่องตัวขึ้นไม่เป็นพันธะกับราชการส่วนภูมิภาค อย่างกรณีเทศบาลตำบลต้องขึ้นกับนายอำเภอ เทศบาลเมืองและเทศบาลนครต้องขึ้นกับผู้ว่าราชการจังหวัด 

            ความจริงแล้วประเด็นเรื่องรูปแบบหรือขนาดของเทศบาลนี้มีประเด็นย่อยแตกต่างกันสองประเด็น จากการสอบถาม รศ.วุฒิสาร ตันไชย ได้ให้รายละเอียดแก่ อปท.ว่าทางสมาคม อบต.แห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายที่เสนอให้ยกระดับ อบต.ให้เป็นเทศบาลให้หมด ส่วนสมาคมเทศบาลได้เสนอให้ยกเลิกระดับของเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร เป็นเทศบาลเหมือนกันทั้งหมด สำหรับประเด็นเรื่องการยกระดับ อบต.เป็นเทศบาลหมดนั้นก็ต้องดูกันอีกว่าจะเป็นเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง หรือเทศบาลนครขึ้นกับประชากร ถ้าเป็นอย่างนี้โครงสร้างต้องเปลี่ยน เดิมมีรูปแบบตามความหนาแน่นของประชากร ถ้าเป็นอย่างนี้กระทบ จำนวนสมาชิกเปลี่ยน  อำนาจหน้าที่เหมือนเทศบาล คือทาง อบต.มีคำถามว่าทำไมต้องต่างกัน แต่เดิม อบต.พื้นที่มาจากเขตตำบลเป็นหลัก แต่เทศบาลอิงความเจริญ ถ้าเป็นแบบนี้หมด เราก็จะไม่คิดเรื่องเขตปกคอรองแล้ว เปลี่ยนมาขึ้นอยู่กับลักษณะประชากร  แต่จะกระทบกับการแก้ไขกฎหมายหลายฉบับ อย่างไรก็ตามกรรมการส่วนใหญ่ก็เห็นด้วย ในส่วนตัวถ้าปรับก็อยากให้รอบคอบ  ทางออกตอนนี้ก็จะร่างกฎหมายออกมาเป็นสองเวอร์ชั่น แต่ก็ยังมีเวลาเพราะยังมีอีกหลายขั้นตอน  ยังต้องผ่านมอนุกรรมการอีกหลายชุด ในส่วนของสมาคมอบต.นั้น ตนได้ขอให้สมาคม อบต.ทำหนังสือยืนยันมาว่าจะยืนยันขอยกระดับเป็นเทศบาลหมดหรือไม่  ซึ่งถ้าเป็นเช่นนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดกันใหม่หมด

ที่มา  อปท.นิวส์


โดย: ทม.ทุ่งตำเสา
วันที่ 5/2/52

ข่าวล่าสุดภายในอปท.
ข่าวประชาสัมพันธ์: ปอเทือง@รำแดง (ดู:199)(วันที่:27/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: เครื่องกล้องวงจรปิด (ดู:219)(วันที่:25/7/57)
ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (พ.ศ. 2558-2562) (ดู:200)(วันที่:25/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: สอบราคาจ้าง (ดู:231)(วันที่:25/7/57)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศตรวจรับงานจ้าง (ดู:216)(วันที่:25/7/57)